Vedski Đotiš 
Indijski sistem astrologije je
naširoko poznat kao Vedski
Đotiš (astrologija). Reč "Veda"
znači "mudrost i istina". Reč
"Đotiš" je kombinacija reči
"Đoti" ili SVETLO i "Iša" ili
BOG. 
Dakle, "Vedski Đotiš" 
znači "istinito Božje svetlo". 
Đotiš se takođe odnosi na
"oči" jer nam omogućuje da
vidimo kroz nesagledivo vreme - prošlost, sadašnjost i budućnost.

skype:
dharma1971 

Potreba za vedskim Đotišem

1. Primarni cilj vedskog Đotiša je da nam pomogne u sagledavanju svrhe sopstvenog postojanja (dharma) i da nam osvetli put kojim ćemo se na najbolji način uskladiti sa zakonima univerzuma.
2. Sekundarni cilj je otkrivanje prošlosti, sadašnjosti, budućnosti subjekta/objekta,
a time i spoznaju najboljih prirodnih tokova koji otkrivaju našu pravu snagu i naše
slabosti. Vedski Đotiš (astrologija) praktički može otkriti sve, uključujući prošlosti,
sadašnjosti i budućnosti života. Teoretski, astrolog može da predvidi sve do nivoa
daha i izdaha.
3. Vedski Đotiš (astrologija) takođe nudi korektivne mere za otklanjanje ili
umanjivanje životnih problema. Na višem duhovnom nivou je to pročišćenje.

Navedene izjave mogu izgledati protivrečno. Drugim rečima, ako je sve unapred suđeno, čemu korektivne mere? Znači li to da astrolog može eliminisati probleme
i tako menjati sudbinu? Odgovor je ne. Ako ćemo gledati dublje u konkretnom
slučaju, astrologija nam govori da je bilo unapred suđeno da sretnemo astrologa,
i tako rešimo probleme radeći korektivne mere koje on predloži.

To nas dovodi do drugog vrlo važnog pitanja. Znači li to da je sve unapred suđeno,
i da nemamo kontrolu nad našom sudbinom? Vedski Đotiš (astrologija) nam govori
da imamo "slobodnu volju", ali ograničenu našim prošlim akumuliranim telesnim ili
mentalnim akcijama (karma).

Reka "slobodne volje" može promeniti svoj tok u unapred definisanom području
Karme (akumulirane prošle fizičke ili mentalne aktivnosti). 
Vedski Đotiš (astrologija)
temelji se na odnosu uzroka i posledice. Naša prošla Karma (akumulirane prošle
telesne ili mentalne akcije) nam daje trenutne rezultate i na taj način takođe utiče
na našu buduću karmu (akumulirane prošle telesne ili mentalne akcije). Naša Karma
deluje kao propeler i određuje sledeći tok naših akcija. Postoji četiri tipa Karme:

 • Dobra
 • Loša
 • Dobra i loša 
 • Ni dobra ni loša
Za većinu nas, Karma ne može biti ni apsolutno dobra ni loša. Ako učinite neku
akciju, to će istovremeno doneti i neko dobro i neko zlo. Dakle, moramo činiti
takve radnje koje mogu doneti maksimalno dobro i minimalno zlo.
 

Karma ima tri podkomponente, naime Sanćita (akumulirane akcije), Prarabdha
(sazrele akcije) i Kriyamana (trenutne akcije).

 • Sanćita (akumulirane akcije): Sanćita je deo karme koju smo zaradili u prošlom životu. Ona se ogleda u karakteru čoveka, njegovim sposobnostima i njegovim ograničenjima. 
 • Prarabdha (sazrele akcije): Prarabdha je deo karme koja je odgovorna za sadašnje okolnosti i telo. Ona je zrela za žetvu i samo je spoznaja ili joga mogu iscrpeti. 
 • Kriyamana (trenutne akcije): Kriyamana je karma koju sada pravimo za budućnost. 
Ukupni odnos ove tri komponente Karme se može objasniti analogijom strelca.
Strele u tobolcu strelca su Sanćita (akumulirane akcije). Strelu koju strelac odapinje,
i koju ne može opozvati je Prarabdha (sazrele akcije). Strelac je spreman da odapne
sledeću strelu, koja je Kriyamana (trenutne akcije). Među ove tri karme osoba može
imati savršenu kontrolu nad Sanćita i Kriyamana karmom, pod uslovom da pravilno
koristi Prarabdha karmu.

U Vedskom Đotišu je svaki specifičan trenutak vremena pod uticajem energija 
Graha (planeta) i ima svoje pozitivne i negativne osobine. Osoba rođena u
određenom trenutku vremena nosi te osnovne kvalitete tokom svog života. Studija
ovih planetarnih uticaja i njihovo tumačenje u smislene događaje se zove Vedski
Đotiš. Na temelju planetarnih pozicija u trenutku rođenja, astrolog može otkriti
prošlost, sadašnjost i budućnost.

Današnji softveri Vedskog Đotiša su sposobni da generišu tačne astronomske i
astrološke izveštaje, za par sekundi, koji bi inače potrajali danima ako bi se ručno
radili! 
Neki softverski paketi takođe generišu opisna predviđanja, ali ta predviđanja
su generička i time delimično tačna. Generisanje smislenih opisnih izveštaja za
krajnjeg korisnika je zanimljiv projekt po sebi, koji zahteva ogromne resurse. Budući
da današnji kompjuteri i današnja tehnologija nema intuiciju (i 
takođe nema procenu),
nisu u stanju da generišu tačne opisne izveštaje. Tipični koraci koji su uključeni u
Vedski Đotiš su:

 • Osnovni ulazni podaci: datum, vreme i mesto rođenja klijenta se ubacuje u kompjuter.
 • Generisanje osnovnih izveštaja: Kompjuter generiše astronomske i astrološke izveštaje na temelju pohranjenog znanja Vedskog Đotiša i planetarnih almanaha.
 • Verifikacija: Vedski astrolog analizira astronomske/astrološke izveštaje i određuje snagu i slabost Kundalija (horoskopa). Aktuelni prošli i sadašnji trendovi (kao što su usponi i padovi u životu), okruženje (npr. sociološko, radno ili ekonomsko itd.), unutrašnja i spoljašnja ličnost klijenta je proverena sa generisanim horoskopom.
 • Korekcija horoskopa: Ako se horoskop ne podudara s aktuelnim trendovima i atributima, onda se prvi korak ponavlja s drugim vremenom i/ili datumom. To se takođe zove korigovanje natalne karte.
 • Fokus na područje problema: Ako horoskop odgovara aktuelnim trendovima, onda se Vedski astrolog fokusira na područje problema. Vedski astrolog može zahtevati daljnje interakcije radi finog podešavanja svog uvida u horoskop. Vedski astrolog takođe mora pogledati u Panchang ili kompjuter koji se temelji na planetarnim godišnjacima da vidi trenutni planetarni trend i njegov učinak na Kundali.
 • Predviđanja: Načinjene procene će biti poboljšane na temelju relativnosti (kao što je postojeći društveni/radni/ekonomski status, pol, dob, društvo i kultura, itd.). Zatim na temelju iskustva i konačnih izvedenih činjenica, vedski astrolog predvidiće buduće događaje. U ovom trenutku, intuicija vedskog astrologa će takođe igrati važnu ulogu. Postojeće okruženje mu takođe može dati neke pozitivne ili negativne tragove.
 • Korektivne mere: Kako bi se uklonili ili ublažili malefični uticaji Graha ili planeta, Vedski astrolog može ponuditi mere, kao što je obožavanje, milostinja ili neke specifične korektivne mere - kristali, boje, mantre, jantre,...

U poruci navedite nivo/nivoe studija koje želite da pohađate. Prethodno ćete načiniti dinarsku uplatu putem: 1) poštanske uputnice ili 2) na račun koji ćemo Vam poslati. Kontaktirajte nas za podatke! Hvala!

VAŽNE INFORMACIJE:

 Studije se odvijaju ON-LINE putem (skype + direktan prikaz sadržaja ekrana, tzv. screen sharing)
 Naša skype adresa je dharma1971
 Rad sa polaznicima (studentima) se odvija jedan-na-jedan, u trajanju između sat i po i dva sata
Nije neophodno prethodno poznavanje ASTROLOGIJE i astroloških osnova (kako iz tzv. Zapadne astrologije, tako i iz oblasti Đotiša)
Tempo studiranja zavisi od objektivnih i subjektivnih faktora, ali se uglavnom radi o jednom terminu nedeljno, osim ukoliko se ne ustanovi da je moguće ići i brže (tj. min. 2 termina nedeljno)
 Raspored časova može biti klizeći ili fiksni (u dogovorenim terminima)
 U slučaju neplaniranih situacija (bolest, obaveze, objektivni i subjektivni razlozi i sl.), unapred dogovoreni termin možemo pomeriti (ali je prethodno potrebno, 2-3 dana ranije, to i naznačiti porukom preko maila ili skajpa i sl.)
 Korespondencija se odvija uživo, tako da polaznik može postavljati pitanja u toku časa (ili na kraju časa)
 Najčešće kao primer koristimo NATALNU KARTU studenta (ukoliko je to njegova želja, naravno), ali i mnogobrojne druge karte i primere (uključujući karte poznatih, kao i karte rodbine i bližnjih)
Praktične vežbe su sastavni deo časa (u 90% slučajeva; neki put su potrebnija filozofska, terminološka i neka druga pojašnjenja)
 Snimak predavanja (MP3), šaljemo nakon završetka svakog časa (po dogovoru; ovo je opciono)
 Šaljemo besplatan SOFTWARE (Jagannatha Hora) i pružamo pomoć oko instalacije samog programa i njegove upotrebe tokom studija
 Dodatne materijale (PDF) šaljemo mailom, nakon završetka svakog časa; koji služe za dalje savladavanje pređenog gradiva i pripremu za „nova poglavlja“; na taj način imate mogućnost da detaljnije prođete razne praktične i filozofske poente koje nije uvek moguće proći tokom jednog školskog časa, zbog obimnosti gradiva
 Polaznik (student) nije u obavezi da završi sva 4 nivoa studija, već može pohađati deo po deo (shodno željama)
 Ukoliko polaznik (student) želi da završi sva četiri nivoa (ili možda samo tri), u obavezi je da prethodno prođe nivo ĐOTIŠ I i ĐOTIŠ II; nakon toga se može izjasniti da li želi dalji nastavak studija odnosno da li želi da pohađa, redom, nivo ĐOTIŠ III ili ĐOTIŠ IV (ili možda želi da preskoči nivo ĐOTIŠ III i direktno pređe na nivo ĐOTIŠ IV) 
 U sklopu programa studija Đotiša, student je dužan da blagovremeno ispuni svoje obaveze tj. da uradi „domaće zadatke“ koje dobija na kraju skoro svakog časa, i da ih uredno pošalje putem maila (u pisanoj formi ili u formi skena) 2 do 3 dana pre narednog termina, kako bismo mogli blagovremeno da pregledamo i načinimo potrebne korekcije odnosno sugestije
 Neposredno pre početka narednog časa tj. prelaska na novo gradivo, diskutujemo u vezi teme prethodne lekcije/lekcija kako bismo bili sigurni da su izvesne nejasnoće i izvesna pitanja savladana i usvojena, za šta je predviđeno vreme od najviše pola sata
Ne postoje striktni rokovi završetka studija (ili datog nivoa studija); razlog je taj što se u toku studiranja (koje traje oko 3-4 meseca po svakom nivou studija, zavisno od tempa kojim neko prelazi) može desiti da student mora privremeno prekinuti studije, na kraći ili duži rok, iz subjektivnih ili objektivnih razloga, ali time ne gubi pravo da dalje nastavi dati nivo studija tamo gde je stao i to onda kada se stvore uslovi za dalji nastavak studija
 Nakon završetka datog nivoa studija, svršeni student dobija DIPLOMU, kao potvrdu uspešnog završetka tog nivoa studija (ukupno postoje 4 različite diplome)

 
 

Make a free website with Yola